Moshe Sapirstein

Moshe Sapirstein

Zilla Reis

Zilla Reis

Zenaida Kishinosvsky

Zenaida Kishinosvsky

Lidia Bodniatski

Lidia Bodniatski

Rian Naftel

Rian Naftel

Shulamit Mirovski ("Shula")

Shulamit Mirovski ("Shula")

Tania Garlantan

Tania Garlantan

Tova Valoz

Tova Valoz

Josef Adler

Josef Adler

Boris Konovalov

Boris Konovalov

Evgeniya Svyatzki

Evgeniya Svyatzki

Nina Hanin

Nina Hanin

Chava Kalikah

Chava Kalikah

Batya Linenberg

Batya Linenberg

Rosalia Olshansky

Rosalia Olshansky

Felizia Schauer

Felizia Schauer

Berta Avrunin

Berta Avrunin

Gisella Marku

Gisella Marku

Aharon Josefson

Aharon Josefson

Josef Kalmanovicz

Josef Kalmanovicz

Joseph Ben-Brith

Joseph Ben-Brith

Julio Weinberger

Julio Weinberger

Nina Sirota

Nina Sirota

Moshe Stanger

Moshe Stanger

Sofia Metabayev

Sofia Metabayev

Jakov Blumenfeld

Jakov Blumenfeld

Sofia Trub born Sirotova

Sofia Trub born Sirotova

Yona Birman

Yona Birman

Moshe Frimermann

Moshe Frimermann

Selma Shaptei

Selma Shaptei

Load more profiles

Name

Description text